Disclaimer

1. Wettelijke vermeldingen

Elk bezoek aan de website www.immodome.be en/of www.immodome-objects.be, hierna “de website”genoemd, en het gebruik daarvan, is onderworpen aan deze wettelijke vermeldingen. Het bezoek en gebruik van de website houdt automatisch in dat u deze wettelijke vermeldingen aanvaardt. Immodôme behoudt zich het recht voor om deze wettelijke vermeldingen, op elk ogenblik te wijzigen. Het is dan ook aanbevolen deze wettelijke vermeldingen regelmatig te consulteren.

2. Over Immodôme

Deze website wordt beheerd en uitgebaat door Immodôme Holding BV, met een maatschappelijke zetel te Sint-Katelijnevest 24, 2000 Antwerpen. Immodôme Holding BV is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0551.853.190 en draagt als BTW- identificatienummer BE0551.853.190. In de verdere tekst verwijst Immodôme naar Immodôme Holding BV.

3. Contact

Als u een vraag heeft over vastgoed – bijvoorbeeld omdat u meer informatie wil over een bepaald pand of uw eigendom wil verkopen of verhuren – kan u terecht bij het kantoor van Immodôme, Sint-Katelijnevest 24, 2000 Antwerpen, Tel.: 0468 290 848
Voor algemene vragen kan u Immodôme bereiken via het volgende e-mailadres: info@immodome.be

Als u een vraag heeft mbt een object – bijvoorbeeld als u meer informatie wil over dit object of als u zelf een object via Immodôme Objects wil aanbieden, kan u terecht op Tel: 0468/34 55 55 of via mail op hello@immodome-objects.be

4. Beschrijving en doel van de website

Met deze website biedt Immodôme u in essentie het volgende aan:

  • Informatie over de aangeboden diensten van Immodôme, zoals advies en begeleiding bij de aan- en verkoop van vastgoed
  • Een overzicht van het vastgoed in de portefeuille van Immodôme, voorzien van detailinformatie van elk eigendom en de mogelijkheid om contact op te nemen met het kantoor;
  • Een overzicht van objecten die Immodôme ofwel zelf ofwel voor een partner van Immodôme verkoopt. 
  • Bij de partner producten binnen Immodôme Objects is Immodôme louter bemiddelaar en geenszins verkoper van de producten. 
  • Een communicatieplatform tussen u en Immodôme, waar u informatieverzoeken kan delen en op verschillende wijzen contact op kan nemen met Immodôme bvba;
  • Verschillende digitale diensten, waarmee Immodôme u op de hoogte wil brengen van haar vastgoedaanbod en de objecten die het bedrijf te koop stelt.

5. Inbreuk op voorwaarden

Indien u inbreuk maakt op deze voorwaarden of de website gebruikt voor ongeoorloofde of onwettige doeleinden, dan kan Immodôme bvba u de toegang ontzeggen zonder voorafgaande mededeling.

6. Het aanbod

Immodôme levert maximale inspanningen om de online beschikbaarheid van haar aanbod volledig te laten overeenstemmen met haar werkelijk beschikbare aanbod. Toch valt het niet uit te sluiten dat er op de site vastgoed of objecten als beschikbaar wordt aangeduid, dat op dat ogenblik van het online bezoek niet langer beschikbaar is. Daarom kan u de online voorstelling van het aanbod van Immodôme op de website alleen als indicatief en contractueel niet-bindend beschouwen. U kan Immodôme dan ook niet aansprakelijk stellen als één of meerdere eigendommen of objecten onbeschikbaar zijn. Immodôme doet er alles aan om haar aanbod met de grootst mogelijke nauwkeurigheid te omschrijven en presenteren op haar website. Toch is het mogelijk dat bepaalde gegevens van het aanbod nog wijzigen na verloop van tijd. Daarom zijn de foto’s en technische gegevens van het aanbod op de website slechts indicatief.

7. Beroepsinstituut voor makelaars

De vastgoedmakelaars verbonden aan de kantoren van Immodôme, vermeld onder art. 3, zijn onderworpen aan de BIV-plichtenleer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars (www.biv.be/plichtenleer). Voor het vastgoedaanbod treedt Immodôme op via door het BIV erkende vastgoedmakelaars onder het nummer 507 190. Voor meer informatie over het BIV, de plichtenleer en de vastgoedmakelaars van Immodôme kan u terecht op het hoofdkantoor van Immodôme (zie art. 3) en op de website van het BIV: www.biv.be. Daarnaast kan u terecht bij de toezichthoudende autoriteit, op de Luxemburgstraat 16B in Brussel (1000).

8. Copyright

Door gebruik te maken van deze website van Immodôme erkent u uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Immodôme. Deze website wordt beschermd door het auteursrecht, het merkenrecht, het recht betreffende softwareprogramma’s en het databankenrecht. Dat geldt onder andere voor de lay-out, teksten, logo’s, illustraties en foto's, maar ook voor de vormgeving van de website. Elke kopie of reproductie of andere vorm van gebruik of exploitatie van het geheel of een gedeelte van deze website, is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Immodôme.

9. Aansprakelijkheid

Onverminderd de bepalingen van de artikelen 8 en 9 van deze wettelijke vermeldingen, wordt de volledige aansprakelijkheid van Immodôme beperkt tot eventuele rechtstreekse schade, met uitsluiting van enige onrechtstreekse schade. Onder onrechtstreekse schade kan u onder andere denken aan winstderving, commercieel verlies, verhoogde kosten, verlies van gegevens, verlies van een kans, tekorten of elke andere vorm van onrechtstreekse schade. In elk geval wordt de totale eventuele schade waarvoor Immodôme aansprakelijk kan worden gesteld beperkt tot 1.000 euro. Daarnaast kan u Immodôme niet aansprakelijk stellen voor schade die inherent is aan het gebruik van internet, zoals bijvoorbeeld een onderbreking van de beschikbaarheid of een virus.

10. Hyperlinks naar inhoud van derden

In bepaalde rubrieken bevat www.immodome.be en www.immodome-objects.be hyperlinks naar inhoud die van derden uitgaat of naar websites die beheerd worden door derden. Immodôme is niet verantwoordelijk voor de kwaliteit en accuraatheid van de inhoud van deze websites. De uitbaters van die websites zijn de enige verantwoordelijken betreffende het naleven van de wetgevingen en reglementeringen in verband met de producten en diensten die ze aanbieden op hun website. Ook voor wat betreft de bescherming van de consument, verkoop op afstand, wetgeving in verband met prijzen en andere relevante regelgevingen.

Wet van toepassing en rechtspraak

Voor elk eventueel geschil dat voortvloeit uit het gebruik van www.immodome.be is de Belgische wet van toepassing. Enkel de Belgische rechtbanken zijn bevoegd.